Artikel 1 – Overeenkomst
De charterovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod zoals  door  Tara Sailing b.v. aangeboden. Dit aanbod is vrijblijvend en kan zonodig worden herroepen door Tara Sailing b.v.. De reiziger verstrekt volledige persoonlijke gegevens zoals aangegeven op het boekingsformulier.  De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de charterovereenkomst voortvloeien.
Artikel 2 – Charter condities schip
Charter condities kunnen per schip of vaargebied verschillen. Deze condities vormen onderdeel van de voorwaarden en worden duidelijk aangegeven bij het aanbod.
Artikel 3 - Betaling
De aanbetaling bedraagt 50% van de reissom te voldoen bij het tot stand komen van de reisovereenkomst; het restant dient uiterlijk 6 weken voor vertrek in het bezit te zijn van Tara Sailing b.v.. Bij niet tijdige betaling volgt sommatie. Indien binnen de nader aangegeven termijn nog niet is betaald kan Tara Sailing b.v.  de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen en treden de annuleringsvoorwaarden als omschreven in artikel 9 in werking. De reiziger is bij niet (tijdige) betaling een rente  verschuldigd van 1% per maand over de hoofdsom vanaf het moment van sommatie, alsmede alle incasso-kosten, daaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke. Bij boeking binnen 6 weken voor de datum van vertrek is de volledige reissom terstond te voldoen.
Artikel 4 - Informatie
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de b.v. vereiste geldige reisdocumenten, visa, inentingsbewijzen, rijbewijs, groene kaart en dergelijke. Alle kosten voortvloeiend uit het ontbreken van enig (geldig) document komen voor rekening van de reiziger.
Artikel 5 - Wijziging door de reiziger
Tot 4 weken voor vertrek kan Tara Sailing b.v. indien mogelijk een wijziging tot stand brengen in de charterovereenkomst op verzoek van de reiziger. De door de gewijzigde charterovereenkomst geldende som wordt daardoor van kracht en dient onmiddellijk te worden voldaan vermeerderd met wijzigingskosten € 50,00 per wijziging. Indien de reiziger in verband met onmogelijkheid de wijziging tot stand te brengen,  wenst te annuleren dan zijn de normale annuleringsbepalingen van toepassing conform artikel 9.
Artikel 6 - In-de-plaatsstelling
Indien de reiziger of een van de deelnemers verhinderd is /zijn deel te nemen aan de reis, kan/kunnen deze op verzoek worden vervangen door een andere persoon c.q. andere personen als de vervangers voldoen aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden en het verzoek dient dan uiterlijk 14 dagen voor vertrek te worden ingediend. Reiziger en plaatsvervanger(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de verschuldigde reissom vermeerderd met wijzigingskosten € 50,00. Plus extra kosten voor in-de-plaatsstelling als berekend door leveranciers.
Artikel 7 - Gezondheid
Reiziger verklaart dat deze gezond is, en fysiek in staat, om de geboden vaartocht  en reis mee te maken.
Artikel 8 – Deelname wedstrijden
Bij deelname aan ้้n van de regatta’s vormen de aparte wedstrijd afspraken en regels deel van deze algemene voorwaarden.
Artikel 9 - Annulering
Indien de reiziger een charterovereenkomst met Tara Sailing b.v. annuleert, dat wil zeggen met onmiddellijke ingang opzegt, dan zijn voor iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd, vermeerderd met dossier/reserveringskosten en de premie van de annulerings-kostenverzekering:
- na boeking - 15% van de reissom
- bij annulering 6 mnd – 5 mnd voor vertrek - 20% van de reissom
- bij annulering 5 mnd – 4 mnd voor vertrek - 30% van de reissom
- bij annulering 4 mnd – 3 mnd voor vertrek - 40% van de reissom
- bij annulering 3 mnd – 2 mnd voor vertrek - 50% van de reissom
- bij annulering 2 mnd – 1 mnd voor vertrek - 75% van de reissom
- bij annulering binnen 1 maand voor vertrek - 100% van de reissom
Indien de annulering slechts geldt voor een deel van de deelnemers dan kunnen de overblijvende reizigers de reis normaal doorgang laten vinden. (Toelichting: uw annuleringskostenverzekering kan dekking geven voor deze kosten indien annulering noodzakelijk is door aantoonbare ernstige ziekte of ongeval van de reiziger, de medereizigers of directe familie.
Artikel 10 - Overmacht
Indien Tara Sailing b.v. door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de charterovereenkomst (verder) uit te voeren, is Tara Sailing b.v. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de charterovereenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opzegging van de charterovereenkomst door Tara Sailing b.v. kan alleen wegens gewichtige omstandigheden. De reiziger heeft het recht om kosteloos te annuleren of een alternatieve gelijkwaardige reis te boeken indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt en uitsluitend binnen 48 uur (exclusief zon- en feestdagen) na ontvangst van de mededeling van wijziging. Als na vertrek blijkt dat de geboekte accommodatie niet of niet tijdig beschikbaar is, dan zal Tara Sailing b.v. zorgdragen voor een passende alternatieve oplossing, indien beschikbaar, ter continuering van de reis.
Artikel 11 - Hinder of Last
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een charter daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Tara Sailing b.v. van de reis worden uitgesloten. Zulks ter bepaling door de kapitein van het schip. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem/haar kunnen worden toegerekend.
Artikel 12 -  Aansprakelijkheid
Schadevergoeding voor derving van reisgenot of in verband met de uitoefening van bedrijf of beroep is uitgesloten. Tara Sailing b.v. is evenmin aansprakelijk voor schade direct of indirect toegebracht aan het schip of  eigendommen van derden indien deze is toe te schrijven aan de reiziger.
Artikel 13 - Risico
Deelname aan de reis en de daaruit voortvloeiende activiteiten in welke vorm dan ook is geheel voor eigen risico van de reiziger.
Artikel 14 - Verzekeringen
De reiziger is verplicht een reis- en ongevallen en wedstrijd verzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden.
Artikel 15 - Ondertekening
Door ondertekening van het boekingsformulier van Tara Sailing b.v. verklaart de reiziger kennis te hebben genomen van alle toepasselijke voorwaarden als  omschreven en hiermede uitdrukkelijk akkoord te gaan.